Matt Luckhurst: Advertising Women of New York Identity

I’m loving this dynamic identity that Matt Luckhurst created for the Advertising Women of New York organization.